top of page
澳紐/中南美/橫渡大洋等線路

 

Australia/New Zealand/Latin-South America/Transatlantic

28晚跨太平洋 夏威夷,斐濟,澳大利亞之旅

CNQE240919 ngh_Page_1.jpg

20天南美洲合恩角及麥哲倫海峽之旅

HOOD241129 ngh 4 page_Page_1.png

15天跨太平洋 日本之旅

ROQU240930 ngh_Page_1.jpg
更多自由行線路,請撥打郵輪部熱線 905-474-9628
bottom of page